Kontrastmarkering ger stöd till personer med olika handikapp

Kontrastmarkering är ett hjälpmedel för att underlätta för personer med olika handikapp. Det kan handla om synsvaga personer, personer med utvecklingsstörning, eller andra kognitiva svårigheter. Denna åtgärd behövs i allmänna lokaler, och pris kontrastmarkering varierar. Den behöver dock inte utföras i enskilda bostäder. 

Dessutom ska det vara lätt att upptäcka exempelvis parkeringsplatser gångytor, ramper, trappor.

Den nödvändiga kontrasten fås med hjälp av avvikande färg och ett avvikande material. Detta ger både ett taktilt och ett visuellt stöd.

Checklista finns för kontrastmarkering

Andra exempel på viktiga målpunkter i en byggnad som är viktiga att kunna upptäcka är entrédörrar och hissdörrar, receptionsdiskar, publika lokaler, toaletter, och utrymningsvägar. En lokal ska därför vara lättnavigerad, även för personer med någon typ av handikapp.

Detta är ganska lätt att ordna med hjälp av den här typen av taktila och visuella hjälpmedel. Om en lokal har mer än en toalett per plan, ska minst en av dem vara tillgängliga.

Detta regleras enligt boverkets byggregler, där det finns en del definierad checklista över vad som ska göras för att ett hus ska vara tillfredsställande i det här avseendet.

Kravet på kontrastmarkering finns som tekniska egenskapskrav och som tomtkrav. Det senare prövas vid bygglovet, medan det förra hanteras vid samrådet och startbeskedet för byggnadsprojektet i fråga.

Det finns flera olika sätt man kan kontrastmarkera på, men lagstiftningen ger tydliga riktlinjer för att det verkligen ska göras. 

Om personer har kognitiva handikapp så kan ett färgsystem vara att föredra. Det är ofta lättare att förstå än andra kognitiva markörer såsom till exempel text. För personer som har kraftigt nedsatt syn kan både visuell och taktil kontrast behövas för att få lämpligt stöd. Det är viktigt att åtgärderna täcker in alla sorters handikapp, vilket innebär ett stort spektrum, och flera olika avvikelser.